Menadžer planiranja i izvršenja poslova – SQM

Alat SQM login: sqm-logo-80x85

BROŠURA: SQM SRB
BROŠURA: SQM ENG

sqm-1Svaka kompanija vrši više desetina pa i stotina poslova i servisnih zahteva na dnevnom nivou između zaposlenih interno ili zaposlenih, partnera i klijenata eksterno. Servisni zahtevi aktivnosti se dešavaju u svakom odeljenju i timu kompanije: proizvodnja, prodaja, servis, marketing, računovodstvo, HR… Alat SQM obezbeđuje bolje planiranje poslova i njihovo tačno izvršenje!

Situacija u mnogim kompanijama je da se često čak 70% servisnih zahteva prihvati ali zaboravi ili nekompletno uradi, delegira drugome, zakasni sa izvršenjem, pogrešno shvati. Razlog tome je što kompanija ne poseduje adekvatan alat za planiranje i izvršenje poslova, već se servisni zahtevi upućuju putem mejla, na sastanku ili usmeno, pretpostavljaju iz ERP alikacija, a organizacija teško dobija povratne informacije o statusima, odnosno dokle se stiglo.
Takva situacija usporava i ozbiljno narušava poslovanje. SQM alat se jednostavno uvodi u poslovanje i odmah omogućuje rešavanje pomenutih problema!

Koja je relacija konkurentne prednosti i uslužnog kvaliteta?

sqm-3Vaš brend, tehnološke prednosti, dobri proizvodi i ponude su samo uslov Vaše konkurentne prednosti. Realna konkurentna prednost dolazi samo ukoliko Vaša organizacija može desetine ili stotine internih i eksternih servisnih zahteva da odradi kvalitetno i na vreme. Mi smatramo da je SQM alat neophodan faktor za postizanje realne konkurentne prednosti i produktivnosti.

Koja je relacija produktivnosti i uslužnog kvaliteta?

Produktivnost se tradicionalno a i danas često pogrešno tumači. Nije produktivnost učinak kroz vreme (koliko je neko napregao svoje mišiće i učinio nečega tokom nekog vremena (primer call servis agent je obavio 200 poziva tokom dana a možda ima 70% nezadovoljnih klijenata – taj status se često ne zna). Produktivnost je šta je neko učinio tokom vremena i koliko je neko zadovoljan tim učinkom. SQM alat rešava upravo i to!

  •  Upotreba SQM alata uzima minimalno vremena
  • Daje pregled individualnih i kolektivnih performansi rada (izveštaje)
  • Omogućuje merljivost i upravljivost servisnog kvaliteta u kompaniji
  • Dinamički pruža pojedincima i celim timovima statuse oko izvršenja servisnih zahteva

SQM je namenjen kompanijama svih veličina i industrija

  • Olakšava upravljanje organizacijama
  • Podstiče planiranje i upravljanje vremenom
  • Setuje prioritete u radu (primer: Hitnog a bitnog i Hitnog a nebitnog)
  • Smanjuje mogućnost grešaka
  • Smanjuje troškove lošeg rada

Imati odličan interni uslužni kvalitet (među zaposlenima) i eksterni uslužni kvalitet (među partnerima i klijentima)nije skuplje, već je jeftinije.

Loš servis je skuplji i ima vrlo negativne posledice po kompaniju!

Imati odličan interni uslužni kvalitet (među zaposlenima) i eksterni uslužni kvalitet (među partnerima i klijentima) nije skuplja opcija, već jeftinija. Loš servis je skuplji i ima vrlo negativne posledice po kompaniju!