Elektronski sistem testiranja omogućava da se komforno i efikasno proveri znanje ili anketiraju korisnici uz potpunu, preciznu i trenutnu evidenciju.

Sistem omogućava da napravimo nezavisnu bazu pitanja od koji se kasnije generiše test po nekom ključu koji mi odredimo.

el-test-1

Sistem je vrlo jednostavan za rad predavača i polaznika. U slučaju testiranja znanja, sistem omogućava da napravimo nezavisnu bazu pitanja od koji se kasnije generiše test po nekom ključu koji mi odredimo (svi polaznici rade iste testove ili različite). Ako želimo da redosled ponuđenih odgovora (alternativa) bude slučajan treba samo uključiti opciju „Promešaj ponuđene odgovore“ (Shuffle the choices).

Ukoliko želimo da anketiramo neku grupu korisnika, test se vrlo brzo kreira, a korisnici putem linka lako pristupaju testu.

Primeri tipova pitanja-odgovora

 • Višestruki izbor (Multiple choice) – danas najčešće korišćeni tip odgovora, gde polaznik može izabrati jedan ili više ponuđenih odgovora. Za ocenjivanje polaznika nije potreban manualni rad, jer sistem automatski vrši ocenjivanje.
 • Tačno/Netačno (True/False) – prostija varijanta odgovora koja se koristi u kombinaciji sa drugim tipovima.
 • Pitanja sa kratkim odgovorom (Short answer) – od polaznika se očekuje da odgovori upisivanjem kratkog odgovora u prazno polje u rečenici. Kod ovog tipa odgovora moguće je vršiti automatsko ocenjivanje.
 • Sparivanje (Matching) – varijanta pitanja sa izborom kod kojeg se vrši automatsko ocenjivanje.
 • Esejski odgovori (Essay) – ovde od polaznika očekujemo duži odgovor koji mora da pročita predavač i da ga ručno oceni. Ipak i pored toga esejski tip pitanja je vrlo zastupljen u elektronskom ispitivanju, pribavljanju kompleksnijih povratnih informacija.

Pravljenje testa

Nakon što u banku pitanja unesete potrebna pitanja, možete uneti ostale parametre testa:

Kontrola vremena

 • Otvaranje testa – zadajete tačno vreme kada test postaje dostupan korisnicima.
 • Zatvaranje testa – nakon datuma i vremena koje ovde zadamo, polaznicima test više neće biti dostupan.
 • Vremensko ograničenje – omogućava da zadajemo maksimalno trajanje testa.

Pokušaji

 • Broj dozvoljenih pokušaja – korisnicima može biti dozvoljeno da više puta rade test koji svaki put može biti različit usled različitog povlačenja iz baze pitanja i mešanja redosleda odgovora. Ovo je naročito bitno kod procenjivanja sopstvenog znanja kao sastavnog dela procesa učenja.
 • Svaki pokušaj se nastavlja na prethodni – ovde određujemo da li će sistem da pamti poslednje odgovore i da ih nudi pri narednim pokušajima. U tom slučaju se naredni pokušaj svodi na prepravljanje odgovora koji su prethodno dati.
 • Adaptivni režim – ako polaznici imaju mogućnost da više puta rade isto pitanje, onda možemo da promenimo način bodovanja tako što će tačni odgovori u svakom sledećem pokušaju donositi sve manji broj bodova.

Ocenjivanje

Metod ocenjivanja – kada je dozvoljeno više pokušaja, sistem nam za konačnu ocenu dozvoljava da uzmemo jednu od sledećih vrednosti: najviša ocena, prosečna ocena, prva ocena ili poslednja ocena.

 • Primena kaznenih bodova – ovaj parametar se odnosi na kaznene bodove za ponovljena odgovaranja u adaptivnom režimu testa.
 • Opcije pregleda
 • Ovde kontrolišemo šta sve polaznici mogu da vide posle rada na testu (datum i vreme kad su započeli i završili test, svoje odgovore, broj bodova koji su osvojili, povratne informacije, tačne odgovore i opšte povratne informacije).
 • Sve ovo polaznici mogu da vide: odmah nakon pokušaja testa, kasnije dok je test još otvoren, tek kad test bude zatvoren ili nikada.

Bezbednost

 • Prikaži test u „bezbednom“ prozoru – bezbedni prozor uvodi restrikcije koje otežavaju korišćenje drugih programa na računaru dok traje pokušaj testa.
 • Zahtevana lozinka – ako postavite lozinku za rad na testu, polaznici neće moći da počnu rad pre nego što je ukucaju. Na ovaj način pristup testu možemo da omogućimo samo određenoj grupi polaznika. Osim toga, ovako obezbeđujemo da polaznici ne počnu rad na testu pre nego što do kraja čuju uputstvo.
 • Zahtevana mrežna adresa – koristeći ovu opciju, možemo da ograničimo pristup testu u zavisnosti sa kog računara polaznik pristupa. Na taj način, pristup možemo da dozvolimo, na primer, samo računarima u određenoj prostoriji.

Upotreba alata za elektronsko testiranje je vrlo jednostavna

 • Polaznici su najčešće spremni za upotrebu odmah ili nakon čitanja kratkog uputstva na početku testa.
 • Predavači su spremni za kreiranje i organizovanje elektronskog testiranja i ispitivanja nakon dva sata obuke.